در روز انتخابات به دنيا اعلام کنيد
که خواستار حکومت مردم در ايران هستيد
و مناسک انتخاب رئيس باند سياه ولىّ فقيه به مردم آزاديخواه ايران ربطى ندارد


کسی که در انتخابات شرکت ميکند تنها به يک کانديدا رأی نميدهد:

١- به وزارت کشور ايران اعلام ميکند که کداميک از کانديداهای مورد قبول فقها را برای احراز مقام رياست جمهوری ترجيح ميدهد.

٢- به جهان و جهانيان، و به همه نسلهای آتی اعلام ميکند...

  • که به فرودستی زن اعتقاد دارد و به همه تبعيضاتی که نسبت به نيمی از جمعيت ايران بخاطر زن بودن تحميل ميشود صحه ميگذارد؛
  • که مردم ايران را لايق حکومت بر خود نميداند و معتقد است فقها که مراتب و اختياراتشان ربطی به آراء مردم ندارد بايد بجای مردم حکم برانند؛
  • که عقل و شعور و صلاحيت مردم ايران برای تعيين چيزی بيشتر از انتخاب فرمانده قوه مجری اوامر ولی فقيه از ميان همان چند نفری که اعليحضرت و اعوان و انصارشان اصلح ميدانند، کافی نيست؛
  • که رژيمی که در ايران حکومت ميکند، نه بزور سرنيزه پاسداران، نه بزور زندان و شکنجه و اعدام آزاديخواهان، نه از طريق به صلابه کشيدن مردم، بلکه به ميل و انتخاب مردم بر سر کار است؛
  • که خواستار بقای حکومت اسلامی در ايران است؛
  • که ...
بيجهت نيست که همه‌شان بر لزوم حضور ميليونی و پر شور شما در حوزه‌های انتخاباتی تأکيد ميکنند.

فريب تبليغات انتخاباتی عوامفريبان را نخوريد! با دشمنان خود بيعت نکنيد!

بگذاريد آنها که خون مردم ايران را در شيشه کرده‌اند، خودشان فرمانده باندهای سياهشان را انتخاب کنند!

مطمئن باشيد همه همکاران و جيره‌خواران اين رژيم روزی در دادگاههای انقلابی مردم به محاکمه کشيده خواهند شد،
حق رأی‌تان را برای آن روز حفظ کنيد!

آلت دست نشويد!

آخوندهای ريز و درشت، از خمينی تا خامنه‌ای و ائمه جماعات يکصدا از شما خواسته‌اند و ميخواهند که به کوری چشم دشمنان حکومت اسلامی به پای صندوقهای رأی بياييد.

همين بايد کافی باشد تا از شرکت در انتخابات امتناع کنيد.

امتناع کنيد تا آنها هم بدانند که رأی شما همان است که بود؛ که رژيم موميايی‌های از گور برخاسته بايد به گورستان تاريخ برگردد.
امتناع کنيد تا آنها هم بدانند که تهديدها و تحميقهايشان بر اراده خلل‌ناپذير شما برای آزادی و برابری کارگر نيست.
امتناع کنيد تا همه دنيا بداند که رژيم اسلامی از نظر مردم ايران هيچ مشروعيتی ندارد.

ميزان رأى ملت است!

اين گفته خمينى است که اين روزها بر در و ديوار همه خيابانها نوشته شده است...

از ميان رجال قسم خورده به حفظ و تقويت رژيم ولايت فقيه، رياست قوه مجريه به آنکس سپرده ميشود که اثبات کند در تحميق و عوامفريبى مقام اول را کسب ميکند.

ميزان در اين مسابقه رأى ملت است!

اغفال نشويد! حمايت از رژيم را به جيره‌خوارانش واگذار کنيد!

خودتان را از مسئوليت فجايعى که سران اين رژيم در طى چهار سال آينده به سياق سابق بر سر زنان و مردم ستمديده ايران خواهند آورد مبرّا نگهداريد!

اگر شما هم طرفدار اصلاحات هستيد...

بدانيد که هميشه و همه جا، اصلاح‌طلبى بخشى از طبقه حاکم نتيجه تبعى مبارزات سازش ناپذير و انقلابى مردم است.

بدون درگيريهاى هر روزه شيرزنانى که نه با چاقو نه با زندان و نه با شکنجه به زانو در نميآيند،
هيچ احدى از سران رژيم از آزادى بيشتر براى زنان حرفى نميزد، و هيچ پروفسورى به فکر طومار جمع کردن نميافتاد.

بدون سخت‌جانى و پايدارى کارگران و زحمتکشانى که فقر و دربدرى و کتک و ضرب و شتم و زندان و شکنجه هم ساکتشان نميکند،
هيچ کانديدايى از حکومت "شبه نظامى" در ايران اسلامى گلايه نميکرد و هيچ سخنى از اصلاحات در کمپين انتخاباتى هيچکدامشان نبود.

مبارزات آشتى‌ناپذير و انقلابى شما، "اصلاح‌طلبان" آنها را به جلوى صحنه ميفرستد.
هر وقت زمين را زير پاى حاکمان به اندازه کافى داغ کنيد، خودشان از ترس عمل مستقيم شما به نمايندگان اصلاح طلبشان رأى ميدهند.

حق گرفتنى است، نه دادنى!

هر وقت پايينى‌ها با مشت گره کرده و قدمهاى استوار به ميدان بيايند، بعضى از بالايى‌ها به آنها "حق" خواهند داد!

اگر ترجيح ميدهيد رژيم اسلامى و رييس جمهورش اصلاح طلب باشند، به صف آنهايى بپيونديد که انقلاب طلبند!

بخاطر سربلندى "ايران"!

ناسيوناليست‌های ميهن‌پرست بعضا در عين تأييد جنايات رژيم اسلامی، و اذعان به اينکه که هيچکدام از کانديداها رئيس جمهور مطلوب آنها نميشود، اصرار دارند که مردم بجان آمده ايران همگی در انتخابات شرکت کنند، نه بخاطر تغيير وضع خودشان، بلکه بخاطر منفعت و سربلندی "ايران".

ميگويند هر چه باشد اين از آن برای سربلندی "ايران" بهتر است...

ما ميگوييم حتی اگر از حقوق مسلّم خودتان و برخورداری از يک زندگی شايسته انسان در قرن بيست و يکم صرفنظر کرده‌ايد،

حتی اگر مطابق ميل سران رژيم اسلام از باور به بشر بودن خودتان دست کشيده‌ايد و ديگر حقوق بشر را به خودتان بيربط ميدانيد،

بخاطر "ايران" هم که شده از شرکت در انتخاب پادوهای ولی فقيه و مشروعيت بخشيدن به اين رژيم قرون وسطايی امتناع کنيد!

بگذاريد روسياهی برای آنهايی بماند که مردم ايران را سيه‌روز و "ايران" را روسفيد ميخواهند!

بگذاريد مردم دنيا مردم "ايران" را به رشادت بشناسند، نه به بلاهت!

نوميدى به حد جنون!

اگر سياهپوستی با ميل خود در انتخاب فرماندهان کوکلوکس کلان ولايتش شرکت کند،

اگر اسيری به اراده خود در اردوگاههای مرگ نازيستها در انتخاب مسئولان کوره‌های آدمسوزی به پای صندوق رأی برود،

به رقت‌انگيزترين شکل ممکن نشان داده است که نوميدی و وادادگی‌اش به حد جنون رسيده است.

اگر زن زحمتکش و محروم در ايران اسلامی برای رأی دادن، با پای خود به پای صندوق رأی برود چطور؟

نه به انتصاب، نه به جمهورى اسلامى!

تظاهرات در مقابل سفارت حکومت اسلامى در استکهلم

جمعه ١٢ ژوئن (٢٢ خرداد، روز "انتخابات")


www.sedayeZanan.org