مدافعان خجول سرمایه‌داری به اینها میگویند سرمایه‌داری «غیرمتعارف»!!
گوش کنید!

از برنامه روز یکشنبه 20101114 رادیو صدای زنان