کارگر در قرن بيست و يکم معجزه ميکند

هفته پيش بنايى افتتاح شد که پى‌اش بر زمين و سرش بالاى ابرهاست


اين بلندترين ساختمان جهان از شروع تاريخ بشر تا کنون است که هزاران
کارگر از سال ٢٠٠٥ مشغول ساختنش بوده‌اند...اينها جمعى از همان معجزه‌گرانند - بردگان مزدى خالق برج دوبى در حال استراحت

دور نيست زمانى که قدرت معجزه‌آساى همينان بربريت بشر را براى هميشه به گور بسپارد.

مرگ بر سرمايه، مرگ بر بردگى مزدى، مرگ بر استثمار!

ننگ و نفرت بر مدافعان اين نظام ستمگر و آدمخوار!

زنده باد همبستگى جهانى طبقه کارگر!

زنده باد انقلاب براى ديکتاتورى پرولتاريا و نابودى سرمايه‌دارى!