گزارشها، نوشته‌ها و عکسهاى حميد در اين سايت

قيمت بخشى از ضرورى‌ترين مايحتاج مردم در ايران - تغييرات در فاصله دسامبر ٢٠١٠ تا سپتامبر ٢٠١١20111005
قيمت بخشى از ضرورى‌ترين مايحتاج مردم در ايران - تغييرات در فاصله دسامبر ٢٠١٠ تا اوت ٢٠١١20110903
قيمت بخشى از ضرورى‌ترين مايحتاج مردم در ايران - تغييرات در فاصله دسامبر ٢٠١٠ تا ژوئيه ٢٠١١20110803
قيمت بخشى از ضرورى‌ترين مايحتاج مردم در ايران - تغييرات در فاصله دسامبر ٢٠١٠ تا ژوئن ٢٠١١20110701
قيمت بخشى از ضرورى‌ترين مايحتاج مردم در ايران - تغييرات در فاصله دسامبر ٢٠١٠ تا مه ٢٠١١20110602
قيمت بخشى از ضرورى‌ترين مايحتاج مردم در ايران - تغييرات در فاصله دسامبر ٢٠١٠ تا آوريل ٢٠١١20110507
قيمت بخشى از ضرورى‌ترين مايحتاج مردم در ايران - تغييرات در فاصله دسامبر ٢٠١٠ تا مارس ٢٠١١20110401
قيمت بخشى از ضرورى‌ترين مايحتاج مردم در ايران - تغييرات در فاصله دسامبر ٢٠١٠ تا فوريه ٢٠١١20110303
قيمت بخشى از ضرورى‌ترين مايحتاج مردم در ايران - تغييرات در فاصله دسامبر ٢٠١٠ تا ژانويه ٢٠١١20110121
هدفمند کردن یارانه‌ها و حکومت کف‌زن‌ - شما در معرض کف‌زنى قرار گرفتید20101218
قیمت کالاهای اساسی مردم - ٢٥ نوامبر ٢٠١٠20101203
عکسهايى از گورستان20100926
Cutting subsidies - The solution neither for production nor for distribution20100728
گزارشها و مصاحبه‌ها براى راديو صداى زنان2007-2008