عکسهاى قديمى از ايران


به شهر تهران خوش آمدید


نخستين اتومبيل وارد شده به ايران


پاسپورت (تذکره) ايرانى ... (ريش؟ تراشيده!)


مغازه سفال‌گرى در دوره قاجار


يک آرايشگاه


کبابی و جگرکیزورخانه قاجاريه


سقاخانه بزرگ بازار تهران در سال ١٣٠٧


مکتب خانه تهران در سال ١٣٢٠گرمابه


دختر گيلک عصر قاجار


دختر کردستانى در عصر قاجار


حرم خانه


نمای بالا از شهر تهران


خیابان ولی عصر


خیابان باب همایون


بازار تهران در عهد قاجار


بازار وکيل شيراز در دوره قاجاريه


سبزه ميدان تهران در دوره قاجار


شاه عبدالعظیم


میدان توپخانه در سال ١٣٢٠


خیابان مولوی ١٣٤١


پاسارگارد در دوره قاجار


تخت جمشيد - قديمى


آرامگاه داريوش


ناصرالدین شاه و سبیل مبارک


محمدعلی شاه قاجار پس از خلع از سلطنت