از سال ١٩٣١ که در آن ارتش صف کارگران معترض را بخون کشيد، بکار گرفتن ارتش در سرکوب مردم سوئد قانونا ممنوع شد.
صدقه سر وزير دادگسترى Thomas Bodström و دولت حزب به اصلاح "کارگر" سوسيال دمکرات سوئد امسال اين قانون لغو شده و باز هم ارتش سوئد ميتواند براى کشتار مردم سوئد بکار گرفته شود... در زير تصاويرى از تظاهراتها و درگيريهاى خيابانى کارگران در ماه مه ١٩٣١ و فرماندهان آدمکش ارتش را ملاحظه ميکنيد. عکس پايين صفحه مراسم بخاک سپارى کارگران را در کرامفوش در روز ٢١ ماه مه نشان ميدهد.