Malala's Song on YouTube

ترانه‌ای برای ملاله یوسف زای

هم اینک دختری در پاکستان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند.
چرا که تصمیم گرفته بود پای حقوقش بایستد.
آنچه را که در دل داشت گفت و بهایش را نیز پرداخت.
شجاع‌تر از آن که کسی بتواند انکارش کند، قربانی شد.
ملاله فرزند صلح! ما نخواهیم گذاشت که تو بمیری!

ما به امیدها و آرزوهایت پر پرواز خواهیم داد!
ما ترانه تو را برای همگان در سراسر کره خاک خواهیم خواند،
تا روزی که آرزوی تو برای صلح حقیقت یابد.

آن‌ها گفتند که باید صورتت را پنهان کنی
و از کتاب و مدرسه دوری کنی
و اگر اطاعت نکنی جانت را خواهند گرفت
و خانواده‌ات را عمری در حسرت وا خواهند نهاد.
با خاطره ای دردناک!
ملاله فرزند صلح! ما نخواهیم گذاشت که بمیری!

به امیدها و آرزوهایت پر پرواز خواهیم داد.
ما خواهیم خواند و مانند ناقوس به صدا در خواهیم آمد!
ـ تا زمانی که رویایت برای صلح به واقعیت بپیوندد،
تا آزادی چونان قطرات باران از آسمان فرو ریزد،
تا دختران همه دنیا به برابری دست یابند.
ملاله رویاهای تو هرگز نخواهند مرد!
ملاله رویاهای تو هرگز نخواهند مرد!