سه مصاحبه با سؤالات تکرارى!


روز سه شنبه هفتم ژوئيه به ميدان مرکزى شهر استکهلم رفتم تا با آزاديخواهانى که هفته‌هاست بى آنکه خسته شوند در پر ترددترين ميدانهاى استکهلم با عکس و پوستر و سخنرانى جنايات حکومت اسلامى را افشاء ميکنند و مردم را به حمايت فعال از حقوق و آزاديهاى مردم ايران فراميخوانند مصاحبه کنم. رگبار شديد باران هم جلودار هيچکدامشان نبود. از هر جمعى خواهش کردم که خوش‌فکرترين و خوش‌صحبت‌ترين فعالينش را معرفى کند تا به سؤالاتى که ميدانم ذهن خيليها را مشغول کرده است پاسخ بدهند. سؤالهاى اصلى همان سؤالها بود، پاسخها کمابيش متفاوت و در خيلى نکات متشابه.

يک جوان آزاديخواه و بدون وابستگى به احزاب و گروههاى سياسى در ميدان مرکزى شهر، فيروزه، يک زن آزاديخواه طرفدار پادشاهى در ميدان مجاور کاخ سلطنتى پادشاه سوئد، و داوود شمسايى، کمونيست آزاديخواه از فعالين و دست‌اندرکاران "ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران" به اين سؤالات پاسخ دادند و سؤالات ديگرى با همين مضامين:

  • منظورتان از دمکراسى و آزادى چيست؟ مثل دمکراسى کجا؟ مثل کدام کشور؟
  • علت استبداد و ديکتاتورى چيست و چرا در ايران با اينهمه انقلاب و اينهمه مردم آزاديخواه بازتوليد ميشود؟
  • تداوم آن آزادى و دمکراسى که شما ميخواهيد با چه مکانيسم‌ها و تدابيرى قابل تأمين و تضمين است؟
  • آيا هر کس مردم را با خودش دارد آزاديخواه و عدالت طلب است؟
  • به نسل انقلاب نديده، چه توصيه‌هايى داريد که در جنگ براى آزادى جانش را فداى بقدرت رسيدن جانيان ديگرى نکند؟

هم سؤالات و هم توضيحات و مثالهايى که قرار بود گوينده را به موضوع مورد بحث برگرداند تکرارى بودند. اما بخاطر حفظ تماميت هر مصاحبه، همه حرفها را همانطور که بود حفظ کرديم. جوابهاى صريح و قانع کننده کم بود اما حرفهاى شنيدنى بسيار.

خودتان بشنويد و قضاوت کنيد.

يک جوان آزاديخواه ٤٢ دقيقه
فيروزه، زن آزاديخواه طرفدار پادشاهى ٣٣ دقيقه
داوود شمسايى، يک کمونيست آزاديخواه ٣٩ دقيقه