واى به روزى که اين مردم به جان آمده همه حقوق پايمال شده‌شان را بخواهند...مرگ بر حکومت اسلامى!

٨٥ درصد مشارکت!! رأىِ نداده من را چرا حساب کرديد؟!