Kvinnors Nätverks brev till BO
i samband med Kammarrättens dom i GöteborgSubject: Kvinnors Nätverk vill att BO agerar!
From: "Leila Qaraee" <leila@kvinnonet.org>
Date: Wed, November 14, 2012 18:52
To: info@barnombudsmannen.se

Hej!

Vi på Kvinnors Nätverk har reagerat starkt på Kammarrättens dom om att tillåta hemundervisning i en judisk-ortodox familj, en dom som vi menar fråntar barn deras rättigheter. Vi har inte sett Barnombudsmannen uttala sig om domen och efterfrågar en reaktion utifrån ert uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter.

Vi menar att barnen fråntas rätten till en normal skolgång och att detta innebär en kränkning av barns rättigheter. Familjen ifråga har elva barn och föräldrarna vill att fyra av dem, nämligen flickorna, inte ska gå i vanlig skola utan istället undervisas hemma. Detta sker bl.a. med hjälp av online-undervisning som bedrivs via en religiös sajt. Förvaltningsrätten valde i sin dom att beakta barnens rättigheter och barnens bästa och kom fram till att inte tillåta hemundervisning, i linje med kommunens beslut. Kammarrätten har istället pekat på att det finns synnerliga skäl till hemundervisning, utan att på något sätt resonera kring hur detta går ihop med barnens rättigheter/barnkonventionen. Kammarrätten menar att den religiösa online-undervisningen är ett fullgott alternativ till det svenska skolsystemet. Men hur kan hemundervisning/onlineundervisning få ersätta en vanlig skolgång?! Skolan är ju så mycket mer än ren kunskapsinlärning, inte minst en plats som ger barn chansen att vidga sina vyer och träffa andra barn med olika bakgrund.

Vi är mycket oroliga för hur Kammarrättens dom kan komma att användas. Om den står fast öppnar det för att fler religiösa grupper kan hålla barnen borta från vanlig skolgång om skolan inte fullt ut följer deras religion. Vi tror på religionsfrihet, men inte när praktiserande av religion på detta sätt går ut över någons, i det här fallet barnets, fri- och rättigheter. Vi måste stå upp för alla de barn som befinner sig i liknande situationer som barnen i den aktuella familjen. Vi vill även hänvisa till den debattartikel från Kvinnors Nätverk som publicerades i SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/religion-kan-ge-ratt-till-hemskolning_7601702.svd

Länk till domarna:
http://www.kvinnonet.org/essays/DOM7728_11_20111212.html
http://www.kvinnonet.org/essays/DOM76_12_20121016.html

Vi vill se Barnombudsmannen reagera i den här frågan och kraftfullt ställa sig på barnens sida!

Med vänlig hälsning

Leila Qaraee

Kvinnors Nätverk / The Women's Network
Phone: +46 (0) 8 646 10 70, +46 (0) 70 777 18 38
www.kvinnonet.org
www.kvinnonet.net
Barnombudsmannens svar till Kvinnors NätverkFrån: "Barnombudsmannen" <info@barnombudsmannen.se>
Datum: 10 december 2012 17:05:23 CET
Till: <leila@kvinnonet.org>
Ämne: Kvinnors nätverk vill att BO agerar!

Dnr. 7.6:1055/12

Hej Leila!

Tack för ditt mejl till Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN: s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi bevakar hur barnkonventionen följs i samhället. Barnombudsmannen lämnar till exempel förslag till regeringen på ändringar i svensk lagstiftning och arbetar för att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska använda barnkonventionen som utgångspunkt i sitt arbete. Vi utövar däremot ingen tillsyn över andra myndigheter och får inte driva enskilda ärenden. Vi kan därför inte uttala oss i det enskilda fallet. Målet kommer dessutom att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Barnets rätt till utbildning tas upp i barnkonventionens artikel 28. Alla barn ska ha samma rätt till utbildning och konventionsstaterna ska göra utbildningen obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla. Artikel 29 handlar om syftet med utbildningen. Barnets utbildning ska även syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag, fysisk och psykisk förmåga, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, utveckla respekt för barnets föräldrar, barnens egen kulturella identitet och förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. I Artikel 2 finns principen om icke-diskriminering som innebär att rättigheterna i barnkonventionen gäller alla barn utan åtskillnad av något slag.

I vårt remissvar till den nya skollagen tillstyrkte vi förslaget att villkoren för att få fullgöra skolplikten på annat sätt än genom traditionell skolgång ska skärpas genom att det ska finnas synnerliga skäl för att ett sådant medgivande ska lämnas. Remissvaret i sin helhet hittar du på följande länk: http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/nya-remissvar/2009/10/den-nya-skollagen--for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-ds-200925/ . I propositionen till nya skollagen lyfts det fram att Barnombudsmannen anser att skärpningen av skolplikten stärker alla barns rätt till en likvärdig utbildning.

Med vänlig hälsning,

Emma Forssell


Barnombudsmannen
Emma Forssell
Program- och utredningsenheten
Box 22106, 104 22 Stockholm
Besök: Norr Mälarstrand 6
Telefon: 08-692 29 50Utbildningsdepartementets svar till Kvinnors NätverkFrån: Emma Söderberg Majanen <emma.soderberg-majanen@regeringskansliet.se>
Datum: 3 januari 2013 10:56:22 CET
Till: "leila@kvinnonet.org" <leila@kvinnonet.org>
Ämne: Ang. U2012/6179/DL

Hej Leila,

Nyamko Sabuni tackar för ditt brev. Hon har bett mig, som medarbetare i den politiska staben, att svara på det.

I och med den nya skollagen (2010:800) har möjligheterna att bedriva hemundervisning blivit kraftigt begränsande. För att det ska kunna ske krävs för det första att hemundervisningen är ett fullgott alternativ till den utbildning som barnet annars skulle genomgått, för det andra att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och för det tredje att det finns synnerliga skäl. En av grundstenarna i det svenska utbildningssystemet är att alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning, och därför finns dessa stränga krav. I förarbetena till den nya skollagen (prop. 2009/10:165) betonas denna stora restriktivitet för när hemundervisning ska kunna beviljas. Där framgår även att bedömningen av om synnerliga skäl föreligger ska utgå från elevens intressen, inte föräldrarnas (s. 523-524).

Vad gäller fallet med den judisk-ortodoxa familj som beviljats hemundervisning, kom kammarrätten fram till att samtliga tre krav för att hemundervisning ska kunna beviljas var uppfyllda, och förklarade att barnen haft rätt att fullgöra sin skolplikt i hemmet för läsåret 2011/2012. Detta mål kommer att prövas av högsta förvaltningsdomstolen, så hur avgörandet slutligen kommer att bli går ännu inte att säga. Närmare än så kan jag inte gå in på ett enskilt fall som detta.


Med vänliga hälsningar
Emma Söderberg Majanen

Departementsledningen
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
08-4051850
emma.soderberg-majanen@regeringskansliet.se
www.regeringen.se