←Covid-19   English   Svenska
جواب بخواهید!
چرا در سوئد و انگلستان تعداد کشته‌شدگان از کرونا بیشتر از تعداد شفایافتگان است؟
در نمودارهای بالا، منحنی قرمز (تعداد کشته‌شدگان) بالای منحنی سبز (تعداد شفایافتگان) قرار گرفته است.
در کشورهای دیگر عکس این است!
ویروسها فرق دارند یا سیاست «صرفه‌جویی» دولتها؟

روی هر تصویر کلیک کنید و آمار کامل را در سایت مرجع ببنید.


source: covid19info.live
This page: kvinnonet.org/covidSv19fa.html
SedayeZanan.org