ميشنوى که مردم آواز ميخوانند؟
آواز انسانهايى که به خشم آمده‌اند؟
اين موسيقى مردمى است
که ديگر هرگز برده نخواهند بود
وقتى ضربان قلب تو
ضربه طبل‌ها را طنين ميدهد
زندگيى است در شرُف آغاز
وقتى که فردا از راه ميرسد

آيا تو هم به رزم ما ميپيوندى؟
آنکس که قوى است و در کنار من ميماند؟
در آنسوى سنگرها
دنيايى هست که بيتاب ديدنش باشى؟
پس به اين رزم بپيوند
که به تو حق آزاد بودن ميدهد

هر آنچه دارى را ميدهى؟
تا پرچممان به پيش برود؟
بعضى به خاک ميافتند بعضى زنده ميمانند
تو بر ميخيزى تا بختت را بيازمايى؟
خون جانبازان
علفزارهاى اين سرزمين [فرانسه] را آبيارى خواهد کرد

ميشنوى که مردم آواز ميخوانند؟
آواز انسانهايى که به خشم آمده‌اند؟
اين موسيقى مردمى است
که ديگر هرگز برده نخواهند بود
وقتى ضربان قلب تو
ضربه طبل‌ها را طنين ميدهد
زندگيى است در شرُف آغاز
وقتى که فردا از راه ميرسد
Do you hear the people sing
Singing the song of angry men
It is the music of a people
Who will not be slaves again
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes

Will you join in our crusade
Who will be strong and stand with me
Beyond the barricade
Is there a world you long to see
Then join in the fight
That will give you the right to be free

Will you give all you can give
So that our banner may advance
Some will fall and some will live
Will you stand up and take your chance
The blood of the martyrs
Will water the meadows of France

Do you hear the people sing
Singing the song of angry men
It is the music of a people
Who will not be slaves again
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes